Spring til indhold

Vedtægter

Vedtægter for Skodsbøl Landsbylaug

 

Navn og hjemsted

§ 1    Foreningens navn er Skodsbøl Landsbylaug. Hjemsted er Skodsbøl by, 6310 Broager.

Formål

§ 2    Foreningens formål er at medvirke til at gøre Skodsbøl attraktiv og i denne sammenhæng at fremme medlemmernes interesser.

          Foreningen er ikke partipolitisk.

Medlemmer

§ 3    Som medlemmer kan optager alle husstande boende indenfor en geografisk afgrænsning omfattende Brovej mellem Nybølnorvej og Skodsbølvej, samt alle på Bøsbækvej, Lerbækvej, Hoelvej, Møllevænget, Nejs Møllevej, Nybølnorvej, Nørregade, Skodsbølvej, Skræddergade og Ødbjerg.

Bestyrelse

§ 4    Foreningens daglige drift forestås af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af:

 1. Formand, valgt for 2 år ad gangen. Vælges ulige år.
 2. Kasserer, valgt for 2 år ad gangen. Vælges lige år.
 3. 3 bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år ad gangen. 1 medlem vælges ulige år, 2 vælges lige år. Ved lige anciennitet trækkes lod.
 4. Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
 5. Genvalg kan finde sted.

 

§ 5    Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Såfremt en af disse måtte have forfald, vælger bestyrelsen af sin midte en foreløbig stedfortræder.

 

§ 6    Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne. Der indkaldes når formanden eller mindste 2 bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt, dog mindst en gang i kvartalet.

Afgørelser træffes om fornødent ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 7    Kassereren fører foreningens regnskab i overensstemmelse med god regnskabsmæssig skik.

 

§ 8    Suppleanterne deltager i bestyrelsens løbende arbejde, dog uden stemmeret medmindre der er forfald blandt bestyrelsens medlemmer.

 

§ 9      Bestyrelsen kan fastsætte sin forretningsorden.

 

§ 10 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver.

 

§ 11    Bestyrelsen hæfter ikke personligt for gæld optaget af foreningen.

 

Regnskab og økonomi

 

§ 12  Foreningens regnskabsår er fra generalforsamling til generalforsamling.

 

§ 13  For hver medlemshusstand betales et kontingent, fastsat på generalforsamlingen.

 

§ 14  Foreningen kan ikke stifte gæld uden forudgående tilsagn fra en generalforsamling.

 

§ 15  Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer, der efter aftale med bestyrelsen, udfører opgaver for foreningen, og som har udgifter i forbindelse hermed, har ret til at få deres faktiske udgifter dækket.

 

§ 16  Den på generalforsamlingen valgte revisor har til enhver tid adgang til foreningens regnskab. Revisoren skal efter afslutning af et regnskabsår, og inden den ordinære generalforsamling, gennemgå foreningens regnskab, konstatere beholdningernes tilstedeværelse, og påse at foreningens midler er anvendt i overensstemmelse med generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger.

 

Generalforsamling

§ 17  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

 

§ 18  Ordinær generalforsamling afholdes onsdag umiddelbart før Sankt Hans og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

§ 19  Hver medlemshusstand har en stemme. Valgbar er enhver myndig person, som er en del af en husstand, der ikke er i kontingentrestance. Dog kan der til posterne, nævnt i § 19, punkterne  5 til 9 ikke vælges mere end en person fra samme husstand.

 

 

 

 

 

§ 20  Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand, såfremt denne er på valg.
 6. Valg af kasserer, såfremt denne er på valg.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, i det omfang disse er på valg.
 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af revisor.
 10. Evt.

 

§ 21  Forslag, der ønskes på generalforsamlingen, skal være fremsat og begrundet inden den i indkaldelsen til generalforsamlingen varslede dato.

 

§ 22  Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 husstande fremsætter begrundet ønske herom.

 

§ 23  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling fremsendes med dagsorden, og med mindst 8 dages varsel, og senest 30 dage efter en medlemsbegæring herom.

 

Foreningens opløsning

§ 24  Foreningen kan alene opløses ved en lovlig indvarslet generalforsamling, når mindst 2/3 af foreningens medlemshusstande har givet møde, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning.

 

§ 25  Såfremt kravet om fremmøde, jfr. § 23 ikke opfyldes, kan opløsning ske på en fornyet generalforsamling, uanset fremmødets omfang og ved simpel stemmeflerhed.

 

§ 26  Ved opløsning af foreningen påhviler det den senest valgte bestyrelse at afvikle foreningens forhold, herunder at træffe afgørelse om anvendelse af foreningens aktiver, idet disse dog fortrinsvis skal komme Skodsbøls Borgere til gode.

 

Disse vedtægter, vedtaget på ordinær generalforsamling den 15. juni 2011 har gyldighed fra den 16. juni 2011